Αρχική  > Πρόγραμμα  > Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΣΙΟΧΩΡΟ

Το πρόγραμμα σπουδών της Astrolab Education είναι δομημένο σε επίπεδα ακολουθώντας μια σπειροειδή προσέγγιση: κάθε επίπεδο είναι συνέχεια του προηγούμενου, το οποίο επεκτείνει και εμπλουτίζει. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιούν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και να υπάρχει μία συνέχεια στις γνώσεις που κατακτώνται.

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023 ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΣΙΟΧΩΡΟ ΜΑΣ

Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε τους επιμέρους στόχους του προγράμματος και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών. Τα αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του κύκλου μαθημάτων για κάθε επίπεδο, τις εκπτώσεις και τους τρόπους πληρωμής εμφανίζονται στον 🖹 Τιμοκατάλογο Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23.

Μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες, τα παιδιά αποκτούν βαθιές γνώσεις σχετικά με τους βασικούς πυλώνες του μαθησιοχώρου (Μηχανική, Κυκλώματα, Ρομποτική, Προγραμματισμό) και παράλληλα καλλιεργούν τον ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy) και βελτιώνουν δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως:

  • Κριτική σκέψη: οι μαθητές αναγνωρίζουν ένα αυθεντικό πρόβλημα, πειραματίζονται, παρατηρούν και ερμηνεύουν διαφορετικές καταστάσεις και παίρνουν αποφάσεις.
  • Συνεργασία: εργάζονται σε μικρές ομάδες, ανταλλάσσουν ιδέες, εξασκούν την ευελιξία τους και την προθυμία τους να κάνουν τους απαραίτητους συμβιβασμούς για την επίτευξη του κοινού στόχου κάθε φορά.
  • Δημιουργικότητα: οι μαθητές χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Ενθαρρύνονται να αναλύουν και να αξιολογούν τις ιδέες τους προκειμένου να τις βελτιώσουν και να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα των δημιουργικών προσπαθειών τους.
  • Επικοινωνία: οι μαθητές παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους στην ολομέλεια της τάξης, συζητούν τις διαφορετικές λύσεις, τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που πιθανά αντιμετώπισαν. Εκφράζουν την γνώμη τους, αξιολογούν έργα των συμμαθητών τους και δικαιολογούν τις απόψεις τους.